top of page

FAHRİ ÜYELİK YÖNERGESİ*

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Mezunlar Derneği (İTÜMAKMD); dernek hedefleri doğrultusunda uygun gördüğü kişilere, üyelik için gereken niteliklere haiz olmasa da yazılı başvuruda bulunmaları halinde herhangi bir maddî koşula bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile “fahrî üye” olma hakkı vermektedir. Fahrî üyelik tanımı altında beş farklı statüde üyelik düzenlemesi yapılmıştır.

  1. Onursal Üye,

  2. Doğal Üye,

  3. Akademisyen Üye

  4. Aday Üye,

  5. Öğrenci Üye

 

  1. Onursal Üye:

İTÜMAKMD tüzüğünde belirtilen mezuniyet koşullarına haiz olmamakla birlikte önemli ve yararlı faaliyetler gerçekleştirerek toplumun saygınlığını kazanmış olan, derneğimize ve faaliyetlerimize önemli maddî ve manevî katkılarda bulunan gerçek kişiler, dernek Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile karar vermesi halinde davet edilirler ve süresiz olarak “Onursal Üye” statüsünde fahri üye olabilirler. Onursal üye olma süreci, Yönetim Kurulu’nun daveti ile başlatılır.

Onursal üye; üyeliği süresince aidat ödemez, genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. İTÜMAKMD eğitimlerine, komisyon etkinliklerine katılma ve diğer dernek faaliyetlerinden istifade etme hakkı vardır.

   2. Doğal Üye:

İTÜ Makina Fakültesi’nde okumuş olup mezuniyet tarihi itibarı ile meslekte 50 yılını tamamlamış mezunlarımız derneğimize süresiz olarak “Doğal Üye” statüsünde fahri üye olabilirler. Belirtilen süre koşuluna haiz olan bir üye, doğal üye statüsüne geçme başvurusunda bulunabileceği gibi bir doğal üye, gerekli koşulları yerine getirerek üye statüsüne geçmek üzere başvuruda bulunabilir. Doğal üye olma süreci, kişisel başvuru ile veya Yönetim Kurulu’nun daveti ile başlatılabilir.

Doğal üye; üyeliği süresince aidat ödemez, genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. İTÜMAKMD eğitimlerine, komisyon etkinliklerine katılma ve diğer dernek faaliyetlerinden istifade etme hakkı vardır.

  3. Akademisyen Üye:

İTÜ Makina Fakültesi’nde geçmişte çalışmış ya da halen faal olarak çalışan öğretim elemanları farklı üniversitelerden mezun olsalar dahi derneğimizin faaliyetlerine maddi ya da manevi katkıda bulunmak amacı ile “Akademisyen Üye” statüsünde fahri üye olabilirler. YÖK mevzuatı kapsamında tanımlandığı gibi, öğretim elemanı; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve araştırma görevlilerini kapsamaktadır. Bir akademisyen üye, gerekli koşulları yerine getirerek üye statüsüne geçme başvurusunda bulunabilir. Akademisyen üye olma süreci, kişisel başvuru ile veya Yönetim Kurulu’nun daveti ile başlatılabilir.

Akademisyen üye; üyeliği süresince aidat ödemez, genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. İTÜMAKMD eğitimlerine, komisyon etkinliklerine katılma ve diğer dernek faaliyetlerinden istifade etme hakkı vardır.

 

 4. Aday Üye:

İTÜ Makina Fakültesi’nde okumuş olup mezuniyet sonrası ilk beş yıl içerisinde çeşitli nedenlerle üye olmak için olanak bulamayan, ancak dernek faaliyetlerimize katkıda bulunmak isteyen mezunlarımız derneğimize “Aday Üye” statüsünde fahri üye olabilirler.

Aday üye; üyeliği süresince aidat ödemez, genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. İTÜMAKMD eğitimlerine, komisyon etkinliklerine katılma ve diğer dernek faaliyetlerinden istifade etme hakkı vardır.

Aday üye, mezun olduktan sonraki beş yıllık süreyi doldurduğunda otomatik olarak bu statüyü kaybeder. İTÜMAKMD üyeliği için başvuru hakkı saklıdır.

 

 5. Öğrenci Üye:

İTÜ Makina Fakültesi’nde lisans öğrenimi görmekte olan iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencileri, dernek faaliyetlerimize katkıda bulunmak ya da faaliyetlerimizden yararlanmak istedikleri takdirde derneğimize “Öğrenci Üye” statüsünde fahri üye olabilirler.

Öğrenci üye; üyeliği süresince aidat ödemez, genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır. İTÜMAKMD eğitimlerine, komisyon etkinliklerine katılma ve diğer dernek faaliyetlerinden istifade etme hakkı vardır.

Öğrenci üye, İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun olduğunda otomatik olarak bu statüyü kaybeder. Aday üyelik veya İTÜMAKMD üyeliği için başvuru hakkı saklıdır.

-----

* İstanbul Teknik Üniversitesi MakinaFakültesi Mezunlar Derneği’nin 22.09.2022 tarih ve 6/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş ve web sayfasında duyurulduğu tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

bottom of page