top of page

BAĞIŞ KOMİSYONU
 

İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

BAĞIŞ YÖNERGESİ

 

 

MADDE 1. TANIMLAR:

 

Dernek: İTÜ Makina Fakültesi Mezunlar Derneği (“İTÜMAKMD”)

Bursiyer: Dernekten burs almaya hak kazanmış̧ İTÜ Makina Fakültesi öğrencisi

Bağışçı: Derneğe maddi ve/veya ayni yardımda bulunan kişi veya kurumlar

Burs Komisyonu: İTÜMAKMD Burs Komisyonu

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi (“İTÜ”)

Fakülte: İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi

YK veya Yönetim Kurulu: İTÜMAKMD Yönetim Kurulu

 

MADDE 2. BAĞIŞÇILAR

 

Bağışçılar; İTÜMAKMD aracılığı ile fakülte öğrencilerinin eğitimlerini sürdürmeleri için nakdi ve ayni destek vermeyi isteyen kişi ve kurumlardır.

 

Nakdi bağışçılar: Ödemelerini İTÜMAKMD banka hesabı üzerinden geçerli ödeme yöntemleri ile gerçekleştiren kişi veya kurumlardır.

 

Ayni bağışçılar: Hazırlanan protokol kapsamında İTÜMAKMD Yönetim Kurulu kararı ile ayni bağışları bursiyerlerin yararına sunmak isteyen kişi ve kurumlardır.

 

MADDE 3. BAĞIŞ İŞLEMLERİ:

 

Bağış işlemleri; bağış başvuruları, bağış türleri ve bağış ödemeleri başlıkları altında düzenlenmiştir.

 

A. Bağış Başvuruları:

Bağış başvuruları için Burs Bağış Başvuru Formu doldurularak yazılı (elden, telefon, posta, faks ya da internet) İTÜMAKMD Sekreterliği’ne başvuru yapılması esastır.

 

Nakdi Bağış Başvuruları: Nakdi Bağış Başvuruları bilgilendirmeler Burs Bağış Başvuru Formu (Ek-3) ile sekreterliğe iletilir. Dernek sekreteri, bağış formlarının birer kopyasını saymana iletir. Saymanlık raporları kapsamında YK üyelerine düzenli olarak bilgilendirme yapılır.

 

Ayni Bağış Başvuruları: Ayni bağışta bulunmak isteyen kişi ya da kurumlar ile İTÜMAKMD arasında süre, nitelik ve varsa özel hükümleri içeren bir protokol düzenlenir. Protokolün düzenlenmesi ve yürütülmesinde görüşmeler dernek sekreterliğinin koordinasyonu ile yürütülür.

B. Bağış Türleri:

Bağış türleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

Kişisel Bağışlar: Burs Bağış Başvuru Formu (Ek-3) ile başvuru yapılır; bağışçı ile görüşülür, anlaşma sağlandığında, bağışçı kaydı yapılır. Burs Bağış Başvuru Formu, belirlenen süre ve tutarlar kapsamında bir taahhütname niteliği taşımaktadır.

Burs Bağış Başvuru formu en fazla bir yıl süreli olup bursun devamı için her yıl yenilenmesi gereklidir.

 

Kurumsal Bağışlar: Burs vermek isteyen kurumlarla geliştirilen bir proje söz konusu ise ölçütleri doğrultusunda İTÜMAKMD ile ilgili kurum arasında bir protokol taslağı hazırlanır ve tarafların onayı ile devreye girer. Protokol koşulları kapsamında, nakdi bir bağış söz konusu ise Burs Bağış Başvuru Formu (Ek-3) doldurularak yazılı başvuru ile bağışçı kaydı yapılır.

 

C. Bağış Ödemeleri:

Bağışçılar tüm yıl için yılda bir kez olabileceği gibi farklı zaman aralıklarında veya yıl boyunca aylık ödemeler yapabilirler. Ancak İTÜMAKMD bağışçıları, imkanları dahilinde bursiyerlere verilen burs tutarı veya katları kadar aylık düzenli burs ödemeleri belirlemeleri konusunda teşvik eder. Bağışlar İTÜMAKMD Burs Hesabı Havuzu’nda toplanır; Burs Komisyonu’nca hazırlanan Değerlendirme Raporu ve YK kararı doğrultusunda bursiyerlerin aylık ödemeleri Burs Hesabı Havuzu’ndan gerçekleştirilir. İlke olarak, Burs bağış formu (Ek-3) ile yapılan bağış tutarların tamamı bursiyerlere aylık burs, yaz bursu veya özel burs vermek amacıyla kullanılır.

 

İTÜMAKMD Yönetim Kurulu bağışların zamanında tahsil edilmesinden, takibinden ve bursiyere aktarılmasından sorumludur. İTÜMAKMD adına burs hesapları ile ilgili tüm nakit akış işlemlerini dernek saymanı yürütür. Sayman, YK toplantılarında tüm hesap akışları ile birlikte burs hesaplarına ilişkin düzenli bilgilendirme yapar. İTÜMAKMD Yönetim Kurulu, gerekli hallerde hesap akışları ile ilgili tedbirleri almakta sorumlu ve yetkilidir.

 

Tüm nakdi ödemeler İTÜMAKMD web sayfasında ilan edilen resmi banka hesabına yapılır. Bankanın teknik olanakları doğrultusunda farklı ödeme usulleri söz konusu olduğu takdirde ödeme yöntemleri değişebilirse de mevcut durumda aşağıdaki yöntemlerle ödemeler yapılması esastır:

 

Banka Havalesi ile ödeme: Hesap numaraları Burs Bağış Başvuru Formu’nda (Ek-3) belirtilir. Bağışçı, formda belirttiği talebi doğrultusunda tek ödeme, peşin ödeme, aralıklı ödeme, aylık düzenli ödeme gibi seçeneklerle yıl boyunca ödeme yapabilir. Formlar dernek sekreterliğinde toplanır ve saymana bir kopyası iletilir. Ödeme işlemleri dernek saymanı tarafından izlenir. Ödemesinde aksaklık olan bağışçı ilgili ay içerisinde dernek saymanı tarafından aranarak ödeme yapması hatırlatılır.

 

Kredi Kartı/Pos Cihazı ile Ödeme: Bağışçı, tercihi doğrultusunda, Burs Bağış Başvuru Formunda yer alan kredi kartı talimat bölümünü imzalar ve kredi kartı bilgilerini paylaşır. Bağışçı, Burs Bağış Başvuru Formu (Ek-3) ile belirlenen süre ve tutarda ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştirir.

 

MADDE 4. BAĞIŞÇI BURS İPTALİ VE/VEYA ÖDEMELERDE AKSAMA:

 

Bağışçı, taahhüt ettiği bursu iptal etmek istediğinde iki ay öncesinden yazılı olarak derneğe bilgi vermekle yükümlüdür.

Bağışçı ödemelerinde aksama olursa bağışçı ile temasa geçilir, şartlar uygun ise uzlaşma yolu ile bursun devamının sağlanmasına çalışılır.

bottom of page