top of page

Burs Yönergesi

İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS YÖNERGESİ

MADDE 1. TANIMLAR:

Dernek: İTÜ Makina Fakültesi Mezunlar Derneği (İTÜMAKMD)

Bursiyer: Dernekten burs almaya hak kazanmış̧ İTÜ Makina Fakültesi öğrencisi

Bağışçı: Derneğe maddi yardımda bulunan kişi veya kurumlar

Burs Komisyonu: Bu yönergenin 5. Maddesinde tarif edilen İTÜMAKMD Burs Komisyonu

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Fakülte: İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi

YK veya Yönetim Kurulu: İTÜMAKMD Yönetim Kurulu

 

MADDE 2. AMAÇ:

Bu yönergenin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Mezunlar Derneği ilkeleri doğrultusunda, İTÜ Makina Fakültesi öğrencilerine burs sağlamak, burs alacak öğrencileri belirlemek için yöntem belirlemek, bunları uygulamaktır.

 

MADDE 3. KAPSAM:

Bu yönerge İTÜMAKMD’nin burs uygulamalarını kapsar.  

 

MADDE 4. ÇALIŞMA ALANI:

Çalışma alanı İTÜMAKMD’nce verilen ihtiyaç bursudur.

 

MADDE 5. BURS KOMİSYONU:

Burs Komisyonu’nun amacı, İTÜMAKMD tarafından verilecek bursların koordinasyonudur. Ana görev alanı bursiyerlerin seçimini adil ve şeffaf bir süreçte organize etmek ve bursiyerleri seçmektir.

Burs Komisyonu, en az 3 üyeden oluşur. Burs komisyonunun başkanı ve üyeleri YK tarafından atanır. Burs Komitesi Başkanı’nın YK asil ya da yedek üyesi olması, Burs Komitesi üyelerinin ise İTÜMAKMD üyesi olması gerekmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde komisyon çalışmalarına profesyonel çalışanların da desteğine başvurulabilinir.

Üyeler gönüllü çalışmanın, profesyonel çalışma gerektirdiğinin bilincinde olan ve çalışmaya istekli kişiler arasından belirlenir.

Bursiyerlerin seçimi, her eğitim-öğretim yılında bir kez gerçekleştirilir ve bu seçimin ilgili eğitim-öğretim yılının en geç Ekim ayının sonuna kadar tamamlanması hedeflenir.

Her akademik yılın başında fakülteye veya İTÜMAKMD’ye online olarak yapılan burs başvurularını öğrenciler ile bire bir görüşerek mülakat yolu ile değerlendirir ve ihtiyaçlı öğrencilerin seçimini gerçekleştirir.

Burslu öğrencilerin ve burs verenlerin yeni kayıt, kayıt yenileme bilgilerinin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasını ve gizliliğini sağlar.

Daha etkin ve verimli çalışabilmek amacı ile gerekli iyileştirmeleri planlar.

 

MADDE 6. BURSLAR:

İhtiyaç Bursu: Ekonomik olarak ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencilere verilen nakdi burstur.

 

Burs Süresi: Burslar, burs verenin ödeme koşullarına göre 10 ay süre ile ödenir. Öğrencinin yaz bursuna ihtiyaç duyması halinde Burs Komisyonu gerekli görüşme ve işlemleri yapar.

 

MADDE 7. BAŞVURU KOŞULLARI:  

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 2. İTÜ Makina Fakültesi öğrencisi olmak (bölüm ve sınıf aranmaz)

 3. Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik ve demokratik sistemi özümsemiş olmak

 4. Ailesinin ekonomik durumu burs almayı gerektirecek düzeyde olmak

 5. Ara sınıflar için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 olmak

 6. Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçen öğrenciler için Hazırlık sınavını başarılı olarak geçmiş̧ olmak.

 7. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması aranmaz.

 8. Eşit koşullar durumunda öncelik tanınacak kriterler:

- eğitimi için İstanbul dışından gelmiş olmak

- kız öğrenci olmak

- öksüz-yetim olmak

- engelli olmak

 

MADDE 8. BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Yukarıdaki koşullara uyan öğrenciler, İTÜMAKMD’nin daha önce duyurusunu yapmış olduğu tarihlerde ve duyuruda belirtilen biçimde dernek web sayfasından burs başvurularını yaparlar. Başvurunun değerlendirilmesi için Burs Başvuru Formunun (Ek-1) eksiksiz, doğru ve istenilen biçimde doldurulmuş olması gerekmektedir. Bu koşullara uymayan başvurular geçersiz olur.

 

MADDE 9. DEĞERLENDİRME:

 1. Değerlendirme: İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü tarafından ön değerlendirmeden geçen öğrenciler ile İTÜMAKMD’ne online başvuruda bulunan öğrencilerin bilgileri İTÜMAKMD Burs Komisyonu’na iletilir. Burs Komisyonu kontenjan doğrultusunda çalışmalarını yapar. Burs başvurusunu web sayfasından yapan öğrencinin doldurduğu Burs Başvuru Formu (Ek-1) aşağıdaki noktalara dikkat edilerek değerlendirmeye alınır. Burs talebinde bulunan öğrencinin aşağıda sıralanan belgeleri başvuruda (e-posta) ile teslim etmesi gerekir. Eksik belge var ise öğrenci ön değerlendirmeyi geçemez. Ön değerlendirmeyi geçen öğrenci belgelerin asıllarını görüşmeye gelirken yanında getirip komisyona teslim etmelidir. Burs komisyonu ihtiyaç duyması halinde bu belgelerin dışında başka belgeler de talep edebilir.

 • Gelir bilgileri (anne ve baba için ayrı ayrı)

- Çalışanlar için maaş bordrosu fotokopisi*

- Emekliler için SGK’den alınacak emekli maaşını gösteren belge veya banka hesap defteri fotokopisi*

- Çalışmayanlar için SGK’den alınacak SGK(4a)+ BAĞ-KUR(4b)+Emekli Sandığı(4c)’ndan ilişiği olmadığını  gösteren belgeler*

 • Anne ve baba için ayrı ayrı e-devlet üzerinden alınan “aile vukuatlı nüfus kaydı” *

 • Kardeş bilgileri (okuyanlar için öğrenci belgesi)*

 • Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet önlü arkalı fotokopisi

 • Adli sicil kaydı*

 • Öğrencinin öğrenim gördüğü yere ait yerleşim belgesi* veya yurt belgesinin asılları,

 • Öğrenci adına açılan banka hesap cüzdanının fotokopisi (Hesabın öğrenci adına açılması esastır. Ancak özel durumlarda velisinin adına açılmış bir hesap kabul edilir. Fotokopi okunaklı olmalıdır*

       •    Sağlık bilgileri (sağlıklı, hasta, engelli, vb.)*

 • Öğrenci okul belgesinin aslı (içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait)*

 • Not döküm belgesinin aslı* (aşağıdakilerden birisi; doğrulama kodlu e-devlet üzerinden alınan not dökümü_transkript_)*

 • Hazırlık sınıfını bitirenler için hazırlık geçme notunu gösteren not dökümü

 • Ara sınıflarda okuyanlar için genel akademik ortalama ile borçlu ders sayısını gösteren not dökümü

 • Sosyal bilgiler (öğrencinin varsa üye olduğu dernek, kulüp, STK vs. ile ilgili bilgi, hobi olarak yaptığı ya da düzenlediği etkinlikler vb.)

 • Mektup (Öğrencinin kendisini tanıtan ve bursa ihtiyacının nedenini açıklayan Derneğimize yazılmış bir sayfalık mektup

 

* işaretli olan maddelerde belgeler e-devlet üzerinden alınacaktır.

 

Bu belgeleri zamanında teslim etmeyen veya web sayfasından yaptığı başvuruda belirttiği bilgiler, gönderdiği belgelerdeki bilgilerle doğrulanmayan öğrenciler ön değerlendirmeyi geçmiş sayılmaz ve görüşmeye alınmaz.

 

KYK’dan geri ödemeli kredi almak veya başka bir kurumdan burs almak İTÜMAKMD’nden burs almaya engel teşkil etmez.

 

b. Görüşme (Mülakat): İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü tarafından ön değerlendirmeden geçen öğrenciler ile burs başvurusunu dernek web sayfası üzerinden yaparak ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, kendilerine bildirilen gün, saat ve yerde görüşmeye alınır. Görüşme en az 3 kişiden oluşan kurul/kurullar tarafından yapılır.  

 

Görüşmeye alınan öğrenciler (Burs Yönergesi Madde 9’da) belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilir.  Görüşmede, Burs Başvuru Formundaki bilgilere ek olarak öğrencinin demokratik, laik, sosyal hukuk devletini benimsemiş; insan haklarına saygılı, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş bireyler olmasına dikkat edilir.

 

c. Görüşme Değerlendirmesi: Görüşmeyi yapan üyeler tarafından öğrenciye Burs Başvuru Formunda yer alan her bir bilgi alanı için bir puan verilir.  

 

• Bu puanlar Öğrenci Değerlendirme Formuna işlenir (Ek-2).

• Puanların toplamı forma yazılır. Ayrıca gerekli görülürse görüşmeyi yapan üyeler Burs Değerlendirme Formuna açıklama ekleyebilir.

 

Görüşme sonucunda uygun bulunan adayların bilgileri YK’ya iletilir ve burs değerlendirme süreci tamamlanır. Evraklar, 5 yıl süreyle dernek arşivinde saklanır ve gizlilikleri korunur.

 

Burs verilmesine karar verilen öğrenciye bir Yönder atanacaktır. Yönder ile birlikte çalışma koşulları İTÜMAKMD Yönderlik Komisyonu’ndaki esaslara göre yapılacaktır.

 

MADDE 10. BURS YENİLEME:

 

Öğrencinin bursunun devam edebilmesi için her yeni eğitim-öğretim yılı başında Burs Komisyonu tarafından belirlenen süre içerisinde öğrencilerden aşağıdaki kayıt yenileme belgeleri istenir:

 

Burs yenileme için gerekli belgeler:

 

1. İTÜMAKMD Burs Başvuru Formu (içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait)

2. İçinde bulunan eğitim-öğretim yılına ait ve e-devlet üzerinden alınan öğrenci okul belgesi

3. Doğrulama kodlu e-devlet üzerinden alınan not dökümü

4. Doğrulama kodlu e-devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı

5. Yerleşim belgesi/yurt belgesinin aslı

6. Mektup (Geride bıraktığı yıl içinde hayatındaki gelişmeleri anlatan bir sayfalık mektup)

 

Öğrenciliği devam eden, sınıfını geçen ve bir önceki sınıftan üçten fazla başarısız dersi olmayan öğrencilerin bursu devam eder. Burs alma süresi hazırlık sınıfı hariç en fazla 10 dönemdir. 

 

Burs yenilemede özel durumlar Burs Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

 

Bursunun devamı onaylanmayan öğrencilerin burs yenilemesinin reddedildiği bilgisi YK’ya iletilir. Bursu devam etmeyecek olan öğrenciye bursunun kesildiği bilgisi dernek tarafından iletilir.

Bursunun devamı burs birimi tarafından onaylanan öğrencilerin belgeleri dosyalanır ve bilgisayar girişleri yapılır.

 

MADDE 11. BURS KESİLME KRİTERLERİ:

 

1. Öğrencinin İTÜMAKMD Tüzük ve Burs Yönergesine uygun olmaması,

2. Kaynak bulunamaması,

3. Öğrencinin mezun olması,

4. İlgili eğitim-öğretim yılını izleyen iki ay içinde kendisinden istenen belgelerle birlikte kayıt yenilememesi (nakil, terk vb.),

5. Akademik olarak belirlenen başarı kriterinin altına düşmek,

6. Ekonomik koşullarının iyileşmesi,

7. Adli sicil kaydının olumsuz olması, okulda disiplin cezası alması, yasadışı eyleme katılması,

8. Yanlış beyanda bulunması, belgede sahtekârlık yapması,

9. Vefat etmesi,

10. Belge ya da bilgilerinin eksik olması,

11. Öğrencinin bursun iptal edilmesini istemesi.

 

MADDE 12. BURS ÖDEMELERİ:

Ödeme işlemleri aşağıdaki gibi yapılır:

 

İTÜMAKMD’ye, burs verenler tarafından çeşitli yollarla (kredi kartı, banka havalesi, posta çeki hesabı, vb.) aktarılan bağışlar bir bağış havuzunda toplanır ve öğrencilere yapılan burs ödemeleri sadece bağış havuzundan yapılır.  

 

MADDE 13. BURS VERENLER:

İTÜMAKMD aracılığı ile üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamak üzere dernek resmî hesaplarına düzenli ya da düzensiz ödemeler yapan bağış sahipleridir.

 

MADDE 14: BURS VEREN İŞLEMLERİ:

A. Burs veren başvuruları: İTÜMAKMD’ne gelerek, telefon, posta, faks ya da internet yolu ile yapılır.

a. Bireysel Burs Verenler: Burs Bağış Başvuru Formu (Ek-3) doldurtulur (elden, posta, faks veya internet ortamında), burs veren ile görüşülür, anlaşma sağlandığında, burs veren kaydı yapılır. İlgili form bir taahhütname niteliği taşımaktadır.

Bu formların her eğitim-öğretim yılında yenilenmesi bursun devamı için gereklidir.

b. Kurumsal Burs Verenler: Burs vermek isteyen kurumlarla önerilen proje ölçütleri doğrultusunda görüşmeler tamamlandıktan sonra protokol taslağı İTÜMAKMD tarafından hazırlanır ve taraflara imzaya sunulur veya Burs Bağış Başvuru Formu (Ek-3) doldurtulur, (elden, posta, faks veya internet ortamında) anlaşma sağlandığında, burs veren kaydı yapılır. Her eğitim-öğretim yılında kurumun burs vermeye devam etmesi halinde protokol güncellenir. Taraflarca uygun görüldüğü takdirde protokol süresi uzatılabilir.

 

B. Burs Veren Ödemeleri: Burs verenler, her eğitim-öğretim yılında diledikleri meblağlarda burs ödemesi yapabilirler veya olanakları dahilinde İTÜMAKMD tarafından önerilen aylık burs tutarı seçeneklerinden birisini tercih edebilirler. 

 

İTÜMAKMD; kendi burs verenlerinin bağışlarının zamanında tahsil edilmesinden, takibinden ve öğrenciye aktarılmasından sorumludur.  

 

Banka Havalesi ile ödeme: Hesap numaraları Burs Bağış Başvuru Formunda belirtilir. Burs verenin taahhüt ettiği miktarlarda uygun ödeme yapıp yapmadığı hesap özetinden izlenir. Burs veren, talebi doğrultusunda aylık ya da yıllık ödeme yapabilir. İşlemler burs verenin beyanına göre izlenir. Ödemesinde aksaklık olan burs veren ilgili ay içerisinde aranarak ödeme yapması hatırlatılır.    

 

Kredi Kartı ile ödeme: Burs veren, tercihi doğrultusunda, Burs Bağış Başvuru Formunda yer alan kredi kartı talimat bölümünü imzalar ve kredi kartı bilgilerini paylaşır. Burs verenin farklı bir talebi yoksa 12 ay boyunca kredi kartından burs tutarı tahsil edilir. Kredi kartında sorun olan burs verenler aranarak sorun giderilir.

 

Burs veren burs iptali: Burs veren, bursu iptal etmek istediğinde iki ay öncesinden yazılı olarak derneğe bilgi vermekle yükümlüdür. Burs veren ödemelerinde aksama olursa burs verenle temasa geçilir, bursun devamı sağlanmaya çalışılır.

bottom of page